Error: Too many requests. Please try again. x

Gratis verktyg för nätverk, DevOps och Site Reliability Engineers (SRE)

Kontrollera tillgänglighet av din webbsida

Testa om din webbplats är tillgänglig över hela världen.

Pinga din webbplats eller webbserver

Pinga en värd, IP eller webbplats.

Sök IP-adress

Matcha IP-adressen för din domän.

Hitta platsen för din domän

Verktyg för mappning av IP till land för att hitta platsen för domän eller IP.

Jämför webbplatser

Jämför och analysera prestandavärden för två webbplatser.

Analysera fullständiga webbsideobjekt

Analysera webbsidan och optimera webbplatsprestandan.

Övervaka SSL-certifikat

Se till att dina kunder litar på dig genom att upprätthålla en säker webbplats.

TLS-kontroll

Identifiera TLS-protokollversioner och chiffersviter aktiverade för din webbplats.

Kontroll av svartlistning i realtid

Kontrollera om din IP-adress eller domän är svartlistad.

Kontroll av varumärkesanseende

Kolla din domän och dina webbsidor mot säkra webbsökningslistor.

DKIM-validering

Verifiera att DKIM-signaturer för e-post fungerar genom att kolla mot den offentliga kryptografiska nycken i DNS.

DMARC-analysverktyg

Validera DMARC-post för din domän för att försäkra att e-postautentiseringspraxisen är godtagbar.

E-postvalidator

Verifiera giltigheten hos en e-postadress och bekräfta om den finns eller inte

Domain Expiry Checker

Kolla om din domän håller på att löpa ut

SPF-postkontroll

Validera SPF-post

Nytt

Whois Lookup

Use this tool to retrieve information about domain names, including details about the domain's registration, ownership, and contact information of the domain owner.

Cron-uttrycksgenerator

Generera cron-schemauttryck för dina crontab-filer.

Kontrollera porttillgängligheten

Kontrollera om en TCP-port ligger uppe från utanför ditt datacenter och från mer än 90 platser jorden runt.

Traceroute-generator

Traceroute för att identifiera nätverkslatensfel och se hur IP-paket färdas över internet.

HTTP/2 Tester

Kolla om HTTP/2 är aktiverat för din webbserver eller CDN.

Kontrollera SSLv3 Poodle-sårbarhet

Testa om någon av dina webbplatser är sårbara för SSLv3 Poodle-buggen.

IPv4-omvandlare

Konvertera din IPV4-adress till dess likvärdiga IPV6-format.

IPv4-delnätskalkylator

Kalkylator för IPv4-delnät utför klasslösa beräkningar av nätverksadress.

IPv6-delnätskalkylator

Kalkylator för IPv6-delnät hittar alla möjliga delnät för ett givet IPv6-adressblock.

Slumpvis lösenordsgenerator

Skapa ett starkt, slumpvist lösenord.

Kontrollera Heartbleed Vulnerability

Testa om någon av dina webbplatser är sårbara för Heartbleed-buggen.

Kontrollera tillgänglighet för WebSocket

Testa om din WebSocket är tillgänglig över hela världen.

Kontrollera Ghostcat-sårbarhet

Testa om någon av dina webbplatser är sårbara för Ghostcat-buggen.

Serverrubrik

Kontrollera serverrubriker och verifiera HTTP-statuskoder.

Webbhastighetsrapport

Se hur snabbt din webbsida laddas.

Secure Cookie Tester

The secure cookie tester tool allows you to test and ensure whether HttpOnly and secure flags are available in Cookie response headers.

Curl Checker

cURL checker helps you to execute cURL commands from your browser and to transfer multiple files.

Testverktyget HSTS

This tool allows you to verify if HSTS is enabled or not

Testverktyget X-Frame-Options

This tool allows you to verify if X-Frame-Options header is enabled or not

Nytt

IPv6 Compression & Shortener

Use this tools to quickly shorten and compress an IPv6 address

Nytt

My Traceroute Generator

Track the pathway of data packets to identify and fix network latency issues quickly for smoother business operations.

REST API-testare

Validera API-svar mot strängar, XPath-, eller JSONPath-uttryck.

JavaScript Minifier

Minimera din JS-kod för snabbare inläsning och förbättrad prestanda.

JavaScript Beautifier

Konvertera minimerad och felaktig JS-kod till läsbart format.

CSS-förminskare

Minimera din CSS-kod för mindre bearbetning och snabbare inläsning i webbläsaren.

CSS Beautifier

Konvertera minimerad CSS-kod till läsbart format.

JSON-förminskare

Minifiera din JSON-kod, för minskad storlek och mindre dataöverföring.

JSON Beautifier

Konvertera minifierad JSON-kod till mänskligt förståeligt format.

Tidsstämpelomvandlare

Konverterar tidsstämpeln för Unix/Epoch till GMT och annat läsbart format.

JSON-generator

Genererar JSON-kod baserat på given JSON-mall.

Färgkodsväljare

Hämta hexfärgkoden från bilden.

HAR-visare

Visualisera och analysera HTTP Archive (HAR)-filer.

URL-delare

Dela URL:en i enskilda komponenter.

Kodrensare

Ta bort onödiga HTML-taggar och mellanslag på en sida för att på så sätt minska sidstorleken.

Diff Checker

Jämför text online och hitta skillnaden mellan två filversioner

URL-kodare/avkodare

Koda eller avkoda en textsträng.

Mime Type Checker

This tool allows you to identify mime type of a file.

Har Sanitizer

Utilize our tool to safeguard your session data by sanitizing your HAR files before sharing.

HTML encoder and decoder

HTML encoder and decoder tool serves as a versatile utility for handling HTML content. It encodes special characters into HTML entities, ensuring compatibility and security, while also decoding HTML entities back into their original characters, facilitating content interpretation and manipulation.

Nytt

JavaScript String Escaper

Encode and decode hexadecimal strings effortlessly with our JavaScript Hexadecimal String Escaper Tool. Ensure secure data transmission and processing with ease.

Nytt

Base64 Encoder

Convert text data to Base64 strings format.

Nytt

Base64 Decoder

Ensure safe transmission of binary data in text-based formats, simplifying data sharing and web development tasks with this Base63 decoder tool. Try now!

Nytt

SVG Viewer

Streamline the process of creating, sharing, and optimizing SVG content, effectively communicating your creativity with visually appealing graphics.

Verktyg för konvertering av JSON till Protobuf

Konverterar JSON-data till dataformatet Protocol Buffer (Protobuf).

JSON till JAVA

Konverterar JSON-schema till Java-objekt.

JSON till XML

Konverterar JSON-data till XML-data.

JSON till PHP

Konvertera JSON-data till PHP-data.

JSON till C#

Konvertera JSON-data till C#-format.

XML till XSD

Konvertera XML-data till motsvarande XSD-format.

XML till YAML

Konvertera din XML-data till motsvarande YAML-format.

XML till JSON

Konverterar XML-data till JSON-data.

SQL till MongoDB

Konvertera SQL-fråga till NoSQL (MongoDB)-fråga.

INI till JSON

Konverterar Microsoft Windows .ini-data till JSON-data.

INI till XML

Konvertera INI-filer till motsvarande XML-format.

INI till YAML

Omvandla ditt INI-filinnehåll till motsvarande YAML-format.

CSV till JSON

Konvertera din CSV-data till motsvarande JSON-format.

CSV till XML

Konvertera din CSV-data till motsvarande XML-format.

CSV till YAML

Konvertera din CSV-data till motsvarande YAML-format.

CSV till SQL

Konvertera CSV-data till SQL-fråga.

Bild till data-URI

Konvertera dina bildfiler till Data URI-format.

Data URI till bild

Konvertera Data URI till bildfil.

Nytt

YAML to JSON

Use this tool to convert YAML to JSON quickly

Nytt

JSON till YAML

Convert JSON to YAML using this tool for enhanced readability, concise representation, and seamless integration with configuration files.

Nytt

RGB to Hex

Konvertera din färgkod från RGB- till HEX-format. Indata tas i värdena rött, grönt och blått, från 0 till 255 och utdata presenteras som motsvarande HEX-värde. Obs! Mata in RGB-färgkoder som kommaseparerade värden.

Nytt

Hex to RGB

Konverterar det angivna HEX-färgvärdet till dess motsvarande RGB-värde. Ange HEX-färgvärdet som föregås av ett nummertecken.