JSONPath-sökare och utvärderare

Detta verktyg hjälper dig att hitta alla tillgängliga JSONPaths i ett JSON-dokument, visa dem i ett objektträd, identifiera de olika inmatningsuttrycken och extrahera den matchande biten av JSON-data mot inmatningsuttrycket.

Paste JSON content to evaluate

Sökvägsnotation

Vad är en JSONPath?

JSON eller JavaScript Object Notation är ett öppet standardfilformat som använder enkel text för att lagra och överföra dataobjekt. Varje JSON-objekt har en inneboende struktur som liknar en hierarki eller ett nodträd, där varje nod är ett element. JSONPath är ett standardsätt som vi kan navigera på genom olika delar av ett JSON-objekt eller fil. Detta är användbart när vi vill nå en viss delmängd eller ett specifikt element i en JSON-fil.

JSON Path Examples

Following are few example jsonpath expressions and results for the above sample json data

JSONPath Expression Description Result
$ Select the root element
$.address.city Select the value of 'city' element which is the direct children of 'address' element
$..type Select the value of all the 'type' elements in the input json
$.address.length() Select the length of the 'address' element
$..* Select all the elements and its value
$.phoneNumbers[1] Select the 2nd value from 'phoneNumbers' array
$.phoneNumbers[?(@.number)] Select the 'phoneNumbers' element if it have 'number' element within it