Error: Too many requests. Please try again. x

HTML encoder and decoder

HTML encoder and decoder tool serves as a versatile utility for handling HTML content. It encodes special characters into HTML entities, ensuring compatibility and security, while also decoding HTML entities back into their original characters, facilitating content interpretation and manipulation.

Why do you need HTML encoding and decoding?

HTML encoding safeguards web data by converting special characters into HTML entities, preventing interpretation errors and enhancing security against XSS attacks. Decoding reverses this process, ensuring accurate interpretation of encoded data, vital for seamless communication and content manipulation across diverse platforms and browsers.

Förstå hur din webbplatsprestanda påverkar din slutanvändarupplevelse med Site24x7 användarövervakning i realtid. Registrera dig för en fri utvärderingsversion nu.

Kontrollera aktiv tid från 110+ platser globalt

Mejlleveransövervakning.

Övervaka din SMTP-server.

POP/IMAP Serverövervakning.

AI-drivna varningar

Microsoft Exchange serverövervakning.

Felsökning av mejlservrar.

Förstå externa beroenden

Övervaka anpassade komponenter och mätvärden