Error: Too many requests. Please try again. x

Các Công Cụ Miễn Phí cho Kỹ Sư Mạng, Hoạt Động Phát Triển và Tính Đáng Tin Cậy Của Trang Web (SRE)

Kiểm Tra Tính Khả Dụng Trang Web

Kiểm tra xem website của bạn có khả dụng trên toàn cầu hay không.

Ping Website hay Máy Chủ Web của bạn

Ping host, IP hoặc website.

Tìm Địa Chỉ IP

Xử lý địa chỉ IP của miền của bạn.

Tìm Địa Điểm của Miền Của Bạn

Công cụ ánh xạ IP với quốc gia để tìm địa điểm của miền hoặc IP.

So Sánh Các Website

So sánh và phân tích số liệu hiệu quả của hai trang website.

Phân Tích Các Đối Tượng Trang Web Hoàn Chỉnh

Phân tích trang web và tối ưu hóa hiệu quả của website.

Theo Dõi Chứng Nhận SSL

Đảm bảo khách hàng của bạn tin tưởng bạn bằng cách duy trì một website bảo mật.

Công Cụ Kiểm Tra TLS

Xác định các phiên bản giao thức TLS và các bộ mật mã được bật cho trang web của bạn.

Kiểm Tra Danh Sách Đen Trong Thời Gian Thực

Kiểm tra xem địa chỉ IP hoặc miền của bạn có bị đưa vào danh sách đen hay không.

Kiểm Tra Uy Tín của Thương Hiệu

Kiểm tra miền và các trang web của bạn dựa trên danh sách duyệt web an toàn.

Công Cụ Xác Thực DKIM

Đảm bảo email chữ ký DKIM đang hoạt động bằng cách kiểm tra khóa mật mã công khai trong DNS.

Công Cụ Phân Tích DMARC

Xác thực bản ghi DMARC cho miền của bạn để đảm bảo các phương pháp xác thực email được cập nhật.

Công Cụ Xác Thực Email

Xác minh tính hợp lệ của một địa chỉ email và xác nhận nó có tồn tại hay không

Công Cụ Kiểm Tra Hết Hạn Miền

Kiểm tra khi nào miền của bạn hết hạn

Công Cụ kiểm Tra Bản Ghi SPF

Xác thực bản ghi SPF

Mới

Whois Lookup

Use this tool to retrieve information about domain names, including details about the domain's registration, ownership, and contact information of the domain owner.

Bộ Tạo Biểu Thức Cron

Tạo biểu thức lịch cron cho các tập tin crontab của bạn.

Kiểm Tra Tính Khả Dụng Cổng

Kiểm tra xem cổng TCP có hoạt động từ bên ngoài trung tâm dữ liệu của bạn hay không và từ trên 90 địa điểm trên toàn thế giới.

Công Cụ Lập Traceroute

Traceroute để xác định các vấn đề về độ trễ mạng và tìm hiểu xem các gói IP đi qua internet như thế nào.

Công Cụ Kiểm Tra HTTP/2

Kiểm tra xem HTTP/2 có được bật cho máy chủ web hoặc CDN của bạn hay không.

Kiểm Tra Khả Năng Dễ Bị Tấn Công SSLv3 Poodle

Kiểm tra xem bất kỳ website nào của bạn có dễ bị tấn công bởi bọ SSlv3 Poodle hay không.

Bộ Chuyển Đổi IPv4

Chuyển đổi địa chỉ IPV4 của bạn thành định dạng IPV6 tương đương của nó.

Công Cụ Tính Toán IPv4 Subnet

Công Cụ Tính IPv4 Subnet thực hiện các phép tính địa chỉ mạng vô cấp.

Công Cụ Tính Toán IPv6 Subnet

Công Cụ Tính IPv6 Subnet tìm tất cả subnet có thể cho một khối địa chỉ IPv6 đã cho.

Công Cụ Tạo Mật Khẩu Ngẫu Nhiên

Tạo mật khẩu bảo mật cao, ngẫu nhiên.

Kiểm Tra Lỗ Hổng Lỗ Hổng Heartbleed

Kiểm tra xem bất kỳ website nào của bạn có dễ bị tấn công bởi bọ Heartbleed hay không.

Kiểm Tra Tính Khả Dụng WebSocket

Kiểm tra xem websocket của bạn có khả dụng trên toàn cầu hay không.

Kiểm Tra Lỗ Hổng Ghostcat

Kiểm tra xem bất kỳ trang web nào của bạn có dễ bị tấn công bởi bọ Ghostcat hay không.

Dòng Đầu Máy Chủ

Kiểm tra các dòng đầu máy chủ và xác minh các mã trạng thái HTTP.

Báo Cáo Tốc Độ Web

Xem tốc độ tải của trang web của bạn.

Secure Cookie Tester

The secure cookie tester tool allows you to test and ensure whether HttpOnly and secure flags are available in Cookie response headers.

Curl Checker

cURL checker helps you to execute cURL commands from your browser and to transfer multiple files.

HSTS Tester

This tool allows you to verify if HSTS is enabled or not

X-Frame Options Tester

This tool allows you to verify if X-Frame-Options header is enabled or not

Mới

IPv6 Compression & Shortener

Use this tools to quickly shorten and compress an IPv6 address

Mới

My Traceroute Generator

Track the pathway of data packets to identify and fix network latency issues quickly for smoother business operations.

Công Cụ Kiểm Tra REST API

Xác thực phản hồi API dựa trên các chuỗi, biểu thức Xpath, hoặc JSONPath.

Công Cụ Rút Gọn JavaScript

Rút gọn mã JS của bạn, để tải nhanh hơn và cải thiện hiệu năng.

Công Cụ Làm Đẹp JavaScript

Chuyển đổi mã JS đã rút gọn và rắc rối thành định dạng dễ đọc.

Công Cụ Rút Gọn CSS

Rút gọn mã CSS, để xử lý ít hơn và tải nhanh hơn trong trình duyệt.

Công Cụ Làm Đẹp SCC

Chuyển đổi mã CSS đã rút gọn thành định dạng dễ đọc.

Công Cụ Rút Gọn JSON

Rút gọn mã JSON của bạn, để giảm kích thước và chuyển dữ liệu ít hơn.

Công Cụ Làm Đẹp JSON

Chuyển đổi mã JSON đã rút gọn thành định dạng con người có thể đọc.

Bộ chuyển đổi tem thời gian

Chuyển đổi tem thời gian Unix/Epoch thành GMT và định dạng dễ đọc khác.

Bộ Tạo JSON

Tạo mã JSON dựa trên mẫu JSON đã cho.

Bộ Chọn Mã Màu

Nhận mã màu hex code từ hình ảnh.

Công Cụ Xem HAR

Trực quan hóa và phân tích các tập tin Lưu Trữ Http (HAR).

Bộ Tách URL

Tách URL thành các bộ phận riêng lẻ.

Công Cụ Dọn Mã

Xóa các tag HTML và khoảng trắng không cần thiết trong một trang, nhờ đó giảm kích thước trang của nó.

Công Cụ Kiểm Tra Khác Biệt

So sánh văn bản trực tuyến và tìm sự khác biệt giữa hai phiên bản của một tập tin

Bộ Mã Hóa/Bộ Giải Mã URL

Mã hóa hoặc giải mã một chuỗi văn bản.

Mime Type Checker

This tool allows you to identify mime type of a file.

Har Sanitizer

Utilize our tool to safeguard your session data by sanitizing your HAR files before sharing.

HTML encoder and decoder

HTML encoder and decoder tool serves as a versatile utility for handling HTML content. It encodes special characters into HTML entities, ensuring compatibility and security, while also decoding HTML entities back into their original characters, facilitating content interpretation and manipulation.

Mới

JavaScript String Escaper

Encode and decode hexadecimal strings effortlessly with our JavaScript Hexadecimal String Escaper Tool. Ensure secure data transmission and processing with ease.

Mới

Base64 Encoder

Convert text data to Base64 strings format.

Mới

Base64 Decoder

Ensure safe transmission of binary data in text-based formats, simplifying data sharing and web development tasks with this Base63 decoder tool. Try now!

Mới

SVG Viewer

Streamline the process of creating, sharing, and optimizing SVG content, effectively communicating your creativity with visually appealing graphics.

JSON thành Protobuf creator

Chuyển đổi dữ liệu JSON thành định dạng dữ liệu Protocol Buffer (Protobuf).

JSON thành JAVA

Chuyển đổi giản đồ JSON thành đối tượng java.

JSON thành XML

Chuyển đổi dữ liệu JSON thành dữ liệu XML.

JSON thành PHP

Chuyển đổi dữ liệu JSON thành dữ liệu PHP.

JSON thành C#

Chuyển đổi dữ liệu JSON thành định dạng dữ liệu C#.

XML thành XSD

Chuyển đổi dữ liệu XML thành tương đương XSD.

XML thành YAML

Chuyển đổi dữ liệu XML của bạn thành định dạng YAML tương đương của nó.

XML thành JSON

Chuyển đổi dữ liệu XML thành dữ liệu JSON.

SQL thành MongoDB

Chuyển đổi truy vấn SQL thành truy vấn NoSQL (MongoDB).

INI thành JSON

Chuyển đổi dữ liệu Microsoft Windows .ini thành dữ liệu JSON.

INI thành XML

Chuyển đổi các tập tin INI thành định dạng XML tương đương của nó.

INI thành YAML

Thay đổi nội dung tập tin INI của bạn thành định dạng YAML tương đương của nó.

CSV thành JSON

Chuyển đổi dữ liệu CSV của bạn thành định dạng JSON tương ứng của nó.

CSV thành XML

Chuyển đổi dữ liệu CSV của bạn thành định dạng XML tương ứng của nó.

CSV thành YAML

Chuyển đổi dữ liệu CSV của bạn thành định dạng YAML tương ứng của nó.

CSV thành SQL

Chuyển đổi dữ liệu CSV thành truy vấn SQL.

Hình Ảnh thành URI Dữ Liệu

Chuyển đổi các tập tin hình ảnh của bạn thành định dạng URI Dữ Liệu.

URI Dữ Liệu thành Hình Ảnh

Chuyển Đổi URI Dữ Liệu thành tập tin Hình Ảnh.

Mới

YAML to JSON

Use this tool to convert YAML to JSON quickly

Mới

JSON thành YAML

Convert JSON to YAML using this tool for enhanced readability, concise representation, and seamless integration with configuration files.

Mới

RGB to Hex

Chuyển mã màu của bạn từ định dạng RGB thành định dạng HEX. Giá trị nhập được lấy ở các giá trị của màu đỏ, xanh lá và xanh dương, trong khoảng từ 0 đến 255 và giá trị xuất được thể hiện bằng giá trị HEX tương đương của nó. Lưu ý: Nhập các mã màu RGB như các giá trị phân cách bằng dấu phẩy.

Mới

Hex to RGB

Chuyển đổi giá trị màu HEX đã cho thành giá trị RGB tương đương của nó. Nhập giá trị màu HEX theo sau một hashtag.