So sánh các gói thuê bao Site24x7

Danh sách STARTER PRO CLASSIC ELITE ENTERPRISE MSP
Theo Dõi Cơ Bản 10 Trang Web/Máy Chủ 40 Trang Web/Máy Chủ 100 Trang Web/Máy Chủ 250 Trang Web/Máy Chủ 500 Trang Web/Máy Chủ 50 Trang Web/Máy Chủ
Theo Dõi Nâng Cao 1 3 5 10 25 3
Trang web (HTTP/HTTPS)
Theo Dõi Máy Chủ
Theo Dõi Giao Dịch Tổng Hợp
Các Ứng Dụng Windows Nâng Cao
Theo Dõi Hiệu Năng Ứng Dụng
Theo Dõi Người Dùng Thực Tế
Theo Dõi Mạng
Sự hỗ trợ dành cho các Plugin
Theo Dõi AWS
Các Trang Trạng Thái Công Khai
SLA
Theo Dõi Nhóm
Đăng Nhập Nhiều Người Dùng
Số SMS / Tín Dụng Thoại mỗi tháng 50 150 250 400 500 150
Cấu hình
Ngăn Chặn Cảnh Báo Giả
Theo dõi từ các Mạng Di Động
Tần Suất Poll cho Trang Web (theo đơn vị phút) 1 1 1 1 1 1
Địa Điểm Polling 1+7 1+7 1+7 1+15 1+15 1+7
Kiểm Tra Lại Trang Web 3
địa điểm
3
địa điểm
3
địa điểm
3
địa điểm
3
địa điểm
3
địa điểm
Báo cáo
Báo Cáo Tóm Tắt Tính Khả Dụng
Báo Cáo Giờ Bận
Báo Cáo Xu Hướng Tình Trạng
Báo Cáo Hiệu Quả Hoạt Động
Báo Cáo Top N
Báo Cáo SLA
Tài nguyên
Các diễn đàn
Cơ sở Kiến thức
Hỗ trợ
Hỗ Trợ Chat
Hỗ Trợ Qua Email
Hỗ Trợ Qua Điện Thoại