Theo dõi toàn bộ AWS

Từ theo dõi trải nghiệm người dùng và lượng công tác đến xử lý sự cố đối với các vấn đề ở cấp code, tối ưu hóa mọi yếu tố của kho ứng dụng của bạn trong đám mây.

Đăng Ký Ngay
Logo Dịch Vụ Amazon Web

Tích hợp dễ dàng với CloudWatch API.

Cài đặt và theo dõi các dịch vụ đám mây AWS cơ bản của bạn chưa bao giờ dễ dàng, nhanh chóng hoặc linh hoạt hơn.

Các quy trình tích hợp được hỗ trợ

Theo dõi EC2.

Phân tích mọi khía cạnh của môi trường điện toán Elastic của bạn, theo dõi số liệu thống kê hiệu năng ở cấp trường hợp cùng với kết quả kiểm tra trạng thái.

 • Số dư tín dụng CPU
 • Sử dụng CPU
 • IOPS Đĩa
 • Thống kê mạng.

Theo Dõi RDS.

Nắm thông tin hoàn chỉnh về các môi trường cơ sở dữ liệu SQL đám mây của bạn. Thu thập số liệu ở cấp hệ thống như bộ nhớ, sử dụng CPU và thông lượng mạng cho trường hợp cơ sở dữ liệu của bạn và các số liệu cơ bản cho các công cụ cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL và MariaDB.

 • IOPS Đọc/Ghi
 • Kết nối client
 • Số dư tín dụng burst
 • Độ trễ Đọc/Ghi.

Theo Dõi S3

Theo dõi đầy đủ các số liệu S3 - yêu cầu, lưu trữ và truyền gửi dữ liệu để phân tích các xu hướng sử dụng lưu trữ và các mô thức truy cập đối tượng. Ngoài ra, cấu hình các thủ tục kiểm tra cho các điểm cuối URL đối tượng của bạn để đo thời gian đáp ứng từ các địa điểm toàn cầu.

 • Kích thước bucket và số đối tượng
 • Tổng độ trễ của yêu cầu
 • Các yêu cầu đối tượng (Nhận, Đặt, Xóa)
 • Số byte đã tải xuống/tải lên.

Theo Dõi DynamoDB.

Theo dõi hiệu năng của các bảng cơ sở dữ liệu NoSQL của bạn trong đám mây AWS và xử lý sự cố về hiệu năng trong vài phút. Thu thập các bộ đếm hiệu năng về việc sử dụng tài nguyên, độ trễ và lỗi để tối ưu hóa việc sử dụng DynamoDB của bạn.

 • Đơn vị dung lượng Đọc/Ghi đã sử dụng
 • Các sự kiện kiểm soát Đọc/Ghi
 • Các yêu cầu được kiểm soát
 • Độ trễ yêu cầu.

Theo Dõi ELB.

Thu thập số liệu thống kê về sự sử dụng tài nguyên và hiệu năng cho từng nút Trình Cân Bằng Tải ở tất cả các khu vực để đảm bảo lưu lượng ứng dụng đạt đến các trường hợp máy chủ back-end của bạn. Có Hỗ Trợ Theo Dõi cho trình cân bằng tải kinh điển, ứng dụng và mạng.

 • Các máy chủ không hiệu quả
 • Chiều dài hàng đột biến
 • Lỗi ELB 4xx và 5xx
 • Lỗi kết nối back-end.

Theo Dõi ElastiCache.

Theo dõi hiệu năng của tầng caching của bạn. Thu thập số liệu về cấp máy chủ và công cụ cache để có thông tin chi tiết hoàn chỉnh về hiệu năng của Redis và Memcached compliant ElastiCache cluster.

 • Sử dụng CPU và swap
 • Trúng/trượt
 • Eviction
 • Các kết nối hiện tại.

Theo Dõi Lambda.

Theo dõi hoạt động và hiệu năng của các ứng dụng không có máy chủ của bạn. Thu thập số liệu ở cấp dịch vụ, xử lý lỗi lệnh gọi và cải thiện thời gian thực thi code bằng cách phân tích các sự kiện nhật ký tạo ra bằng code.

 • Lệnh gọi
 • Lỗi
 • Thời gian hàm
 • Kiểm soát.

Theo Dõi SNS.

Đánh giá hiệu năng của môi trường Amazon SNS của bạn và nhận thông tin chi tiết hơn về hoạt động của đề SNS và các quy trình gửi thông báo.

 • Số thông báo đã công bố
 • Số thông báo thành công
 • Số thông báo thất bại
 • Kích thước dữ liệu đã công bố.

Theo Dõi SQS

Nhận thông tin chi tiết về các hàng thông báo trên máy chủ của bạn. Thu thập và theo dõi số liệu thống kê sử dụng cho cả các hàng tiêu chuẩn và các hàng FIFO của bạn để hiểu được mô thức lưu lượng thông báo và hành vi của người tiêu dùng. 

 • Thông báo đã gửi/đã nhận
 • Nhận thông báo trống
 • Độ tuổi của thông báo cũ nhất chưa xóa
 • Kích thước thông báo.

Theo Dõi CloudFront

Theo dõi số liệu sử dụng như tỉ lệ yêu cầu, truyền gửi dữ liệu cho từng phân bố web có hoạt động của bạn, cảnh báo về hành vi hoạt động để cải thiện hiệu năng của ứng dụng web sử dụng CloudFront của bạn.

 • Yêu cầu
 • Số byte đã tải lên/tải xuống
 • Tổng tỉ lệ lỗi
 • Tỉ lệ lỗi 4xx và 5xx.

Tất cả những gì bạn cần - Bảng điều khiển, báo cáo, cảnh báo, tất cả thông tin.

biểu tượng bảng điều khiển tùy chỉnh

Bảng Điều Khiển Tùy Chỉnh

Xây dựng một bảng điều khiển cá nhân hóa, các ứng dụng con trực quan hóa kéo và thả và tập hợp số liệu từ các cấp khác nhau của kho ứng dụng của bạn.
biểu tượng báo cáo

Báo Cáo Hướng Dẫn

Sử dụng 24 thủ tục kiểm tra đề nghị hiệu quả nhất của chúng tôi và triển khai các tài nguyên như EC2, EBS và ELB một cách thông minh để cải thiện độ tin cậy và giảm chi phí cơ sở hạ tầng.
biểu tượng báo cáo

Báo Cáo Tùy Chỉnh

So sánh và tương phản các bộ đếm hiệu năng quan trọng ở các dịch vụ đám mây cơ bản khác nhau để nhanh chóng xác định các vấn đề trong hệ thống phân phối của bạn.
biểu tượng tự động hóa

Tự động hóa

Nhận thông tin chi tiết về theo dõi và tự động thực thi các tác vụ hoạt động ở các tài nguyên AWS đáp lại các sự kiện cảnh báo để khắc phục các vấn đề.
biểu tượng tích hợp

Tích hợp

Cấu hình các webhook hoặc sử dụng các quy trình tích hợp có sẵn của chúng tôi để gửi thông báo đến các ứng dụng chat và quản lý sự cố mà bạn đã sử dụng.
biểu tượng cảnh báo

Cảnh báo

Nhận cảnh báo trong thời gian thực về trạng thái và vi phạm ngưỡng. Ngoài ra, cài đặt nhiều điều kiện và chiến lược báo động để giảm các trường hợp báo động giả.

Quy trình theo dõi được đơn giản hóa.

Cho Phép
Truy Cập
Kết Nối
Tài Khoản
Giảm
Chi Phí Chung
Tự Động
Phát Hiện

Cho phép Site24x7 truy cập tài nguyên AWS của bạn bằng cách tạo ra một vai trò IAM giữa các tài khoản hoặc một người dùng IAM, và bắt đầu quan sát dữ liệu trong vài phút. Chúng tôi chỉ yêu cầu truy cập chỉ đọc.

Dán thông tin đăng nhập IAM (Mã Truy Cập Bí Mật và ID Mã Truy Cập) hoặc RoleARN trong bảng điều khiển Site24x7 để tích hợp tài khoản AWS của bạn với Site24x7.

Khai thác các thuộc tính của hệ thống và siêu dữ liệu do người dùng đặt ra để học vào/ra bất kỳ tập hợp con nào của một tài nguyên để theo dõi các tài nguyên sản xuất nổi bật và giảm yêu cầu CloudWatch API.

Tự động phát hiện mọi bộ phận cơ sở hạ tầng và trực quan hóa sự sử dụng và hiệu năng với các biểu đồ sêri thời gian tương tác và biểu đồ hiệu năng cho từng bộ đếm hiệu năng.

Biểu tượng tích hợp tác tử CloudWatch

Nắm toàn bộ thông tin trong môi trường EC2 năng động của bạn.

Khai thác sức mạnh kết hợp của tác tử máy chủ của Site24x7 và tích hợp CloudWatch của chúng tôi để có được bối cảnh rõ hơn.

Thống Nhất Số Liệu

Triển khai tác tử máy chủ động của chúng tôi trên trường hợp EC2 của bạn, kết hợp các biện pháp cơ sở hạ tầng từ CloudWatch với số liệu ở cấp hệ điều hành và số liệu ứng dụng để nắm được thông tin đầy đủ về nhóm trường hợp của bạn. Nhận dữ liệu quy trình, theo dõi việc sử dụng hệ thống tập tin, trực quan hóa phân tích bộ nhớ, và nhận cảnh báo về sử dụng swap ở mức chi tiết 1 phút.

Các Quy Trình và Dịch Vụ

Phân tích việc sử dụng CPU và bộ nhớ không chỉ ở cấp trường hợp mà còn ở cấp từng quy trình. Cài đặt ngưỡng để theo dõi CPU, bộ nhớ, luồng, và số xử lý ở từng quy trình có hoạt động.

Plugin

Theo dõi các dịch vụ ứng dụng nguồn mở khác nhau như Redis, MySQL, và Apache chạy bên trên trường hợp EC2 của bạn, tất cả đều có thể sử dụng ngay. Hiện nay Có hỗ trợ cho hơn 60 plugin.

Dễ Triển Khai

Sử dụng các lệnh shell, gửi mã script tác tử như dữ liệu người dùng đến cấu hình mở AutoScaling của bạn hoặc mẫu CloudFormation, hoặc sử dụng các công cụ SCM như Chef và Puppet.

Trạng Thái Trường Hợp

Sự hỗ trợ của chúng tôi đối với kiểm tra trạng thái EC2 cung cấp cho bạn thông tin chính xác, trong thời gian thực về trạng thái hoạt động của các trường hợp của bạn và máy chủ vật lý cơ bản của nó.

Các bảng điều khiển dựng sẵn.

Nhận thông tin mã màu ở cấp cao để theo dõi trực quan tình trạng và hiệu năng ở mức sơ lược.

Nắm thông tin về mức sử dụng hàng tồn kho, xem phân tích cấp tài nguyên cho từng dịch vụ đám mây trong khắp tài khoản được theo dõi của bạn.

Biểu tượng APM Insight

Thông tin chi tiết ở cấp code - APM.

Xử lý sự cố nâng cao cho các ứng dụng đặt trên nền tảng Amazon Web Services.

Tìm Hiểu Hiệu Năng Ứng Dụng

Công cụ theo tác tử cho các ứng dụng được viết trong Java, .NET, Ruby, và PHP. Phân tích từng giao dịch đến từng bộ phận, trực quan hóa về chúng từ các yêu cầu HTTP đến các bản kê cơ sở dữ liệu và xem các ứng dụng và dịch vụ giao tiếp với nhau như thế nào.

Dấu vết ứng dụng

Giao diện dò ngăn xếp của của chúng hiển thị chi tiết đường dẫn hoặc cây lệnh gọi, trong đó bạn có thể xem tất cả các phương pháp, lệnh gọi SQL/NoSQL DB, và các lệnh gọi dịch vụ bên ngoài cho từng giao dịch.

Theo dõi cơ sở dữ liệu

Nhận thông tin khái quát chi tiết về tất cả truy vấn SQL đã thực thi. Tìm đến một thao tác riêng lẻ để xem thời gian truy vấn, thông lượng, và các giao dịch riêng lẻ khác nhau gọi thao tác cơ sở dữ liệu cụ thể đó.

Lỗi và ngoại lệ

Xem các trường hợp ngoại lệ hàng đầu theo loại ngoại lệ và mã lỗi, liên hệ các yêu cầu HTTP thất bại với các ngoại lệ đã tạo ra, và nhận dấu vết dò ngăn xếp của lỗi để giải quyết các vấn đề hiệu năng ứng dụng.

Hỗ trợ Elastic Beanstalk

Đối với các ứng dụng web Java, thêm JAR tác tử của chúng tôi vào gói nguồn dự án của bạn, đối với các ứng dụng được viết trong .NET và PHP đặt tập tin cấu hình đã định dạng vào danh mục thư mục ".ebextensions".

Đối Với Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Có Quản Lý.

Cung cấp cho khách hàng nào đang chuyển sang dịch vụ lưu trữ đám mây một giải pháp theo dõi cơ sở hạ tầng có thể mở rộng như một dịch vụ gia tăng giá trị. Gói thuê bao MSP của chúng tôi được thiết kế riêng cho các CSP và MSP nào đang muốn đáp ứng các yêu cầu của Chương Trình Dịch Vụ Có Quản Lý AWS.

 • Nhiều người thuê 

  Quản lý tất cả môi trường AWS của khách hàng của bạn từ một bảng điều khiển bảo mật, tập trung hóa dùng một giấy phép thuê bao Site24x7 duy nhất, với phương thức lập hóa đơn tổng hợp để nâng cao hiệu quả.

 • Quy mô đám mây 

  SaaS thuần túy, không cần mua phần cứng hay bảo dưỡng hệ thống, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thu thập dữ liệu ngay cả khi cơ sở khách hàng của bạn và cơ sở hạ tầng của họ bắt đầu phát triển.

 • Nhãn trắng

  Bạn có thể áp dụng thương hiệu của công ty của bạn hoặc tạo một cổng theo dõi tùy chỉnh cho từng khác hàng với một URL duy nhất dùng tên và logo của công ty của họ.

 • Bảo mật

  Site24x7 được thiết kế để bảo vệ dữ liệu kinh doanh của bạn, và có chứng nhận AICPA SOC 2 và ISO 27001.

logo công ty

"Là một nhóm các kiến trúc sư đám mây, cung cấp các giải pháp trên nền tảng Amazon Web Services, chúng tôi thấy việc theo dõi tạo thành một khía cạnh sống còn trong việc cung cấp giá trị cho các khách hàng của chúng tôi. Trước lúc đó, chúng tôi sử dụng Ansible playbook để cấu hình Báo Động và số liệu CloudWatch; sau đó chúng tôi bắt đầu sử dụng Site24x7, đối tác theo dõi hoàn chỉnh, hoàn hảo, cung cấp một lớp chức năng bổ sung vô cùng quan trọng bên rtên lớp CloudWatch. Các API hiệu quả, tích hợp cảnh báo, tập trung mạnh vào theo dõi AWS và một mối quan hệ tuyệt vời với những người tại Site24x7 đã giúp chúng tôi giảm chi phí cho khách hàng và mang lại cho chúng tôi một trải nghiệm hài lòng"

hình bán thân của khách hàng
Tom De Blende
Kiến Trúc Sư Giải Pháp

Theo dõi từ xa.

Xem trạng thái và hiệu năng của các trường hợp máy chủ đám mây của bạn, các dịch vụ đám mây AWS cơ bản, và các giá trị phụ thuộc ứng dụng khác ở mọi nơi.
Đăng nhập vào ứng dụng Android và iOS miễn phí của chúng tôi bằng tài khoản thuê bao Site24x7 hiện hữu của bạn ngay.

Gói Starter của chúng tôi bắt đầu ở mức $9/tháng đối với 10 máy chủ.