Monitorowanie wydajno�ci stron internetowych

Monitoruj wydajno�� i dost�pno�� stron internetowych z wielu miejsc na �wiecie i otrzymuj natychmiastowe ostrze�enia, gdy te strony przestan� by� dost�pne. �led� czas odpowiedzi i analizuj wra�enia u�ytkowników ko�cowych, rozwi�zuj�c problemy zwi�zane z elementami strony internetowej, i uzyskaj najwa�niejsze dane statystyczne w postaci szerokiego zestawu raportów Site24x7.

Monitorowanie wydajno�ci stron internetowych


Monitorowanie aplikacji internetowych

Monitorowanie aplikacji internetowych

Monitoruj czas pracy i wydajno�� najwa�niejszych dla swojej dzia�alno�ci aplikacji e-handlowych i bankowych przy u�yciu ponad 50 lokalizacji monitoruj�cych na ca�ym �wiecie. Serwis Site24x7 umo�liwia rejestracj� ka�dego kroku w koszyku sklepu internetowego lub odtwarzanie tych syntetycznych transakcji w regularnych odst�pach czasu, pozwalaj�c dowiedzie� si�, czy istniej� czynniki zmniejszaj�ce wydajno�� aplikacji, które mog� zniech�ci� niecierpliwego klienta.Analizator stron internetowych

Uzyskaj wgl�d w sposób wczytywania strony internetowej z perspektywy klientów na ca�ym �wiecie. �led� wydajno�� poszczególnych sk�adników HTML, takich jak JavaScript, CSS i obrazów. Sprawdzaj tak�e wydajno�� serwera WWW obs�uguj�cego g�ówne domeny i poddomeny. Porównaj nasze ró�ne funkcje monitorowania wydajno�ci stron internetowych.

Analizator stron internetowych


Monitorowanie us�ug

Monitorowanie us�ug

Monitoruj dost�pno�� najwa�niejszych us�ug. Obs�ugujemy monitorowanie technologii HTTP(S), FTP(S), DNS, PING, TCP, SSL, SMTP, POP itp.Monitorowanie wydajno�ci aplikacji

Monitoruj swoje transakcje sieciowe w aplikacjach Java,.NET and Ruby on Rails, przejd� do problematycznego kodu i wska� przyczyny problemów z chmury.

Monitorowanie wydajno�ci aplikacji


Monitorowanie chmur obliczeniowych

Monitorowanie chmur obliczeniowych

Korzystaj z wszechstronnych wska�ników wydajno�ci instancji Amazon EC2 i RDS oraz zapewniaj najwy�sz� wydajno�� krytycznych dla swojej dzia�alno�ci aplikacji i us�ug hostowanych na platformach Amazon. Uzyskaj wgl�d w wykorzystanie zasobów przez instancje EC2 i RDS oraz pracuj�ce na nich aplikacje.Monitorowanie infrastruktury VMware

Uzyskaj ca�o�ciowy widok swojej infrastruktury VMware. Monitoruj hosty VMware vSphere i maszyny wirtualne (VM). Korzystaj z graficznych widoków, alarmów, progów, gotowych raportów, wszechstronnego zarz�dzania b��dami oraz maksymalnego czasu pracy serwera ESX. Serwery vCenter serwisu Site24x7 umo�liwiaj� przej�cie kontroli nad zasobami wirtualnymi i infrastruktur� VMware.

Monitorowanie infrastruktury VMware


Monitorowanie serwerów

Monitorowanie serwerów

Monitoruj najwa�niejsze wska�niki, takie jak u�ycie procesora, dysku, pami�ci, procesów, us�ug i sieci, dotycz�ce serwerów Windows, na których dzia�aj� najistotniejsze aplikacje. Minimalizuj koszty ogólne i koszty konserwacji.Monitorowanie serwera Exchange

Monitoruj wydajno�� ról Mailbox, Hub Transport, Client Access, Unified Messaging i Edge w swojej instalacji rozwi�zania Exchange.

Monitorowanie serwera Exchange


Monitorowanie serwerów DNS

Monitorowanie serwerów DNS

Us�uga Site24x7 mo�e dopilnowa�, aby translacje DNS dzia�a�y, a serwer DNS prawid�owo przekszta�ca� nazwy domen. Mo�na równie� monitorowa� czas odpowiedzi dla przekszta�ce� i translacji DNS.Monitorowanie certyfikatów SSL

Ustawiaj ostrze�enia powiadamiaj�ce o nadchodz�cej utracie wa�no�ci certyfikatu SSL u�ywanego na stronie internetowej. Zapewniaj wa�no�� certyfikatu SSL, aby klienci mieli pewno��, �e Twoja firma jest obecna w sieci.

Monitorowanie certyfikatów SSL


Monitorowanie czasu RTT serwerów FTP

Monitorowanie czasu RTT serwerów FTP

Sprawdzaj czas odpowiedzi dla operacji wysy�ania i pobierania wa�nych plików za po�rednictwem serwera FTP. Zapewnij optymaln� wydajno��, sprawdzaj�c czas transmisji w obie strony realizowanej przez swoj� us�ug� FTP.Monitorowanie serwerów pocztowych

Funkcja monitorowania serwerów poczty oferowana przez serwis Site24x7 wykonuje kontrol� transmisji danych w obie strony realizowanej przez serwer poczty i zapewnia optymaln� wydajno��. Wykonuje te same zadania co klient poczty (Outlook lub Thunderbird), ale mo�e równie� monitorowa� czas odpowiedzi i wydajno�� serwerów poczty, zarówno wychodz�cej (SMTP), jak i przychodz�cej (POP/IMAP).

Monitorowanie serwerów pocztowych


Monitorowanie sieci wewn�trznych i chmur prywatnych

Monitorowanie sieci wewn�trznych i chmur prywatnych

Monitoruj portale intranetowe, systemy ERP, aplikacje p�acowe, pinguj�ce urz�dzenia sieciowe, serwery aplikacji i serwery baz danych oraz zapewniaj dzia�anie i optymaln� wydajno�� innych niestandardowych aplikacji. Narz�dzie On-Premise Poller pomaga monitorowa� zasoby wewn�trzne, a tak�e przekazuje informacje o wydajno�ci i czasie pracy do serwisu Site24x7, korzystaj�c z architektury przyjaznej dla chmur obliczeniowych (jednokierunkowy protokó� HTTPS).Monitorowanie z sieci mobilnych

Sprawdzaj wydajno�� i dost�pno�� aplikacji mobilnych, stron internetowych i innych us�ug online za po�rednictwem kana�ów bezprzewodowych (3G, 4G) i korporacyjnych sieci Wi-Fi.

Monitorowanie z sieci mobilnych


Alarmy i powiadomienia

Alarmy i powiadomienia

Korzystaj z b�yskawicznych powiadomie� o problemach z wydajno�ci� lub awariach w dowolnym miejscu i czasie dzi�ki mechanizmom ostrzegawczym u�ywaj�cym sms-ów, wiadomo�ci e-mail, powiadomie� typu push, serwisu Twitter i kana�ów RSS.Analiza podstawowej przyczyny

Analiza podstawowej przyczyny to kompletny raport, który dzi�ki �cie�ce �ledzenia, wynikom operacji ping, raportom DNS i zrzutom ekranu ze strony internetowej pozwala ustali� przyczyn� problemu. Dzi�ki funkcji RCA mo�na natychmiast rozwi�za� problem.

Analiza podstawowej przyczyny


Zarz�dzanie umowami SLA

Zarz�dzanie umowami SLA

Definiuj umowy o poziomie us�ug i �led� ich realizacj�.Widok stanu i panel operacji

Wy�wietlaj stan wszystkich swoich monitorów w jednym miejscu, np. na ekranie LCD w centrum obs�ugi sieci. Mo�na równie� osadzi� ten widok na swojej stronie internetowej. Zalet� widoku stanu lub panelu nawigacyjnego jest automatyczne od�wie�anie i mo�liwo�� wy�wietlania stanu monitorów w dowolnej chwili bez potrzeby ka�dorazowego logowania si� do swojego konta.

Widok stanu i panel operacji


Raporty wydajno�ci

Raporty wydajno�ci

Dog��bne i wyczerpuj�ce raporty umo�liwiaj�ce analiz� wydajno�ci monitorów i identyfikacj� trendów w czasie. Dzi�ki opcji planowania raportów mo�na otrzymywa� raporty w wybranym dniu i o okre�lonej godzinie. Opcja eksportu raportów umo�liwia eksportowanie raportów w formatach CSV, PDF, Excel lub EML do celów wewn�trznych.Dost�p mobilny

Aplikacje dla systemów iOS i Android oraz specjalna mobilna wersja strony internetowej umo�liwiaj� �ledzenie stanu monitorów w dowolnym miejscu i czasie.

Dost�p mobilny


Dedykowany interfejs API

Dedykowany interfejs API

Interfejsy API typu REST umo�liwiaj� pobieranie danych z serwisu Site24x7 w formacie XML lub JSON i ich integracj� z istniej�cymi aplikacjami biznesowymi.Zarz�dzanie u�ytkownikami

Ta funkcja pozwala skonfigurowa� oparty na rolach dost�p pracowników, kierowników lub dostawcy us�ug hostingowych do raportów, stron stanu i szczegó�ów dotycz�cych monitorów.

Zarz�dzanie u�ytkownikami

Sprawd� cztery rozwi�zania w jednej konsoli

Monitorowanie aplikacji internetowych i mobilnych oraz stron internetowych | Monitorowanie serwerów | Monitorowanie chmur prywatnych i publicznych | Monitorowanie wydajno�ci aplikacji
Cennik i rejestracja
30-dniowy, bezp�atny okres próbny, rejestracja w 30 sekund